Health Concerns – Woman’s Balance 270 tabs

Health Concerns – Woman’s Balance 270 tabs Ingrediesnts
Health Concerns Woman's Balance - 270 Tablets Woman's Balance 270 tabs Chinese Therapeutic Actions: Move Liver Qi, Harmonize Liver and Spleen Ingredients: Bupleurum (Chai Hu), Tang-kuei (Dang Gui), White Peony (Bai Shao), Salvia (Dan Shen), Poria (Fu Ling), Atractylodes (Bai Zhu), Cyperus (Xiang Fu), Citrus (Chen Pi), Moutan (Mu Dan Pi), Gardenia (Zhi Zi), Ginger (Gan Jiang), Licorice (Gan Cao)

$33.40

Buy Now

Comments on this entry are closed.